SERWIS

Warunki Gwarancji

obowiązujące dla węzłów cieplnych Elektrotermex od dnia 19.06.2023 roku

 

 1. Firma Elektrotermex Sp. z o.o. (ETX) z siedzibą w Ostrołęce przy ul. Bohaterów Westerplatte 5, gwarantuje prawidłowe działanie oraz zapewnia dobrą jakość wyprodukowanych przez siebie węzłów cieplnych.
 2. Gwarancja udzielana jest na okres 2 lat z zastrzeżeniem punktu 6.
 3. Okres gwarancji liczony jest od dnia:
  1. pierwszego uruchomienia poświadczonego zgodnie z punktem 4, jednak nie późnij niż 60 dni kalendarzowych od dnia dostawy – przy dostawie urządzenia
  2. odbioru robót przez Zamawiającego – przy montażu urządzenia na obiekcie przez ETX
 4. Warunkiem koniecznym do udzielenia gwarancji jest pierwsze uruchomienie węzła cieplnego przez serwis fabryczny ETX, autoryzowanego przedstawiciela serwisowego (APS) lub osobę uprawnioną[1] oraz przesłanie na adres uruchomienie@etx.pl wypełnionej Karty Uruchomienia Węzła (załącznik nr 1), w tytule wiadomości wpisując „Uruchomienie węzła nr fabryczny ……”. Kartę Uruchomienia Węzła należy przesłać w terminie 14 dni od daty uruchomienia.
 5. W trakcie trwania okresu gwarancji należy wykonywać coroczne przeglądy za pośrednictwem fabrycznego serwisu ETX, autoryzowanego przedstawiciela serwisowego (APS) lub innej osoby uprawnionej.
 6. W przypadku gdy pierwsze uruchomienie oraz coroczne przeglądy (w pierwszym i przed końcem drugiego roku obowiązywania gwarancji) zostaną wykonane przez serwis fabryczny ETX lub autoryzowanego przedstawiciela serwisowego (APS), okres gwarancyjny zostanie wydłużony do 3 lat zgodnie z punktem 3a lub 3b.
 7. Wady lub uszkodzenia stwierdzone w okresie gwarancyjnym zostaną bezpłatnie usunięte lub w razie potrzeby nastąpi wymiana niesprawnego elementu na wolny od wad, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia. W szczególnych przypadkach, termin usunięcia usterki może ulec odpowiedniemu przedłużeniu ze względu na charakter uszkodzenia lub wady, ewentualnie typ produktu.
 8. Usterki objęte gwarancją należy niezwłocznie po ich stwierdzeniu zgłosić Producentowi.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do umożliwienia wykonania wszelkich niezbędnych czynności zmierzających do ustalenia przyczyn awarii i ewentualnie ich usunięcia.
 10. ETX nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne wynikające z naturalnego zużycia lub spowodowane przez Użytkownika lub osoby trzecie, niewłaściwą lub niezgodną z wymaganiami instrukcji obsługi eksploatacją lub obsługą, niewłaściwym montażem, uszkodzeniami mechanicznymi, czynnikami zewnętrznymi (jak np.: uderzenia hydrauliczne, naprężenia instalacji, przeciążenie, przegrzanie, działanie mrozu, przepięcia elektryczne), używaniem niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, powstałymi na skutek wprowadzenia przeróbek lub napraw bez zgody ETX, w przypadku stwierdzenia naruszenia lub usunięcia plomb.
 11. Jeśli zostaną ujawnione okoliczności opisane w punkcie 10, gwarancja jakości zostaje automatycznie unieważniona.
 12. Gwarancji nie podlegają elementy urządzeń ulegające w czasie prawidłowej eksploatacji naturalnemu zużyciu, jak żarówki, baterie, akumulatory, uszczelnienia itp.
 13. Serwis fabryczny i autoryzowani przedstawiciele serwisowi (APS) realizuje świadczenia gwarancyjne wyłącznie w dni robocze. W wypadku konieczności wykonania świadczeń gwarancyjnych w dni ustawowo wolne od pracy, koszty dojazdu i robocizny ponosi Kupujący.
 14. W razie zgubienia lub zniszczenia karty gwarancyjnej jej duplikat nie zostanie wydany a Kupujący będzie mógł żądać wykonania obowiązków wynikających z gwarancji tylko wówczas, gdy wykaże za pomocą innego dokumentu, istnienie zobowiązania z tytułu gwarancji.
 15. W przypadku urządzeń typu „minimat”, „reflexomat”, „gigamat” i „servitec” warunkiem realizacji świadczeń gwarancyjnych jest okazanie przez Kupującego protokołu uruchomienia sporządzonego przez autoryzowany serwis Reflex.
 16. W przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu do naprawy gwarancyjnej powstałe koszty ponosi użytkownik. Koszty dojazdu i prac prowadzonych przez serwis ETX liczone są według obowiązujących stawek.
 17. Ochrona gwarancyjna obejmuje urządzenia Producenta eksploatowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 18. Wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi chyba, że w świetle obowiązujących przepisów prawa wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady jest zabronione.
 19. Uprawnienia Kupującego wynikające z niniejszej gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
 20. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla siedziby Producenta.
 21. Wszelkie porozumienia i oświadczenia stron wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 

[1] osoba posiadającą kwalifikacje uzyskane na podstawie przepisów prawa energetycznego